Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης/Εξαιρέσεις  

Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 7 (επτά   )   ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η προβλεπόμενη προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 7 (επτά)  ημερολογιακές ημέρες    από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των  αγαθών ή:

από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά  την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή έχει παραβιασθεί η σφράγισή τους ή η συσκευασία τους   μετά την παράδοση.

Επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά την αγορά βασιλικού πολτού και νωπής γύρης καθώς τα προϊόντα αυτά προκειμένου να είναι κατάλληλα προς βρώση πρέπει να  συντηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 4 βαθμών Κελσίου και για το λόγο αυτό άλλωστε  συσκευάζονται και αποστέλλονται σε ειδική συσκευασία με παγοκύστες,  προκειμένου να διατηρούνται στην κατάλληλη ως ανω θερμοκρασία. .

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης,  στις περιπτώσεις όπου αυτή επιτρέπεται ,  ήτοι πριν από την λήξη των επτά ημερών , όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω,  ο καταναλωτής ενημερώνει την επιχείρησή μας   στέλνοντας σχετικό email  στο info@apicell.gr  ενημερώνοντας μας  με σαφή δήλωσή του  για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε αυτή  την  περίπτωση , η επιχείρηση μας  κοινοποιεί αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της δήλωσης υπαναχώρησης στέλνοντας σχετικό email στον καταναλωτή στην ίδια διεύθυνση email μέσω της οποίας παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής  φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η εταιρία μας στην περίπτωση της επιτρεπόμενης υπαναχώρησης   επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή,  εκτός από την δαπάνη  παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ασκώντας κατά περίπτωση και κατά την κρίση της  το δικαίωμα της τελευταίας παραγράφου του παρόντος κεφαλαίου.

Η επιχείρησή μας  προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά, χωρίς να επιβαρύνει  τον  καταναλωτή με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Η επιχείρηση μας δικαιούται να παρακρατά  την επιστροφή του τιμήματος στον καταναλωτή  μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά στην κατάσταση που τα παρέδωσε και δη σφραγισμένα και χωρίς παραβίαση της σφράγισης ή της συσκευασίας τους  συνοδευόμενα απαραιτήτως  από  το φορολογικό παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρηση μας για την πώληση   ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά και μάλιστα στην ως άνω  κατάσταση που τα παρέλαβε και ομοίως  συνοδευόμενα από το φορολογικό παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρηση μας για την πώληση  , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.apicell.gr ρυθμίζονται  από το π.δ. 131/2003, με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2002/ΕΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, μίσθωσης, παραγγελίας κλπ. και σειρά συναφών νομοθετημάτων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και του Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή.